Loading...

MA MCS 2017-19

Aishwarya Vasudev

 

Ankit Pareek

 

Ayush Chaturvedi

 

Chinar Mehta

 

Harikrishnan HG

 

Himanshu Saikia

 

Jahnavi Reddy

 

Jyoti Nisha

 

Kavya Chandel

 

Mayura Choudhari

 

Medhavi Kimothi

 

Meghna Nandy

 

Mohimarnab Biswas

 

Pallavi Khare

 

Pragya Dhama

 

Rachel Alexander

 

Subodh Wasnik

 

Timmayo Thumra

 

Vivekina Koul

 

Yamini Nibhanupudi

 

Yaniam Chukhu

 

Yogiraj Bhende